Projekty EU

                                   

                                                           

Spoločnosť Financial Investment, a.s. podpísala v júni 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zabezpečenie nárastu kvality služieb kongresového centra v hoteli Holiday Inn Trnava,  s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu: Rozšírenie kapacít kongresového centra v hoteli Holiday Inn Trnava a zatraktívnenie poskytovaných služieb na európsku úroveň
Kód projektu v ITMS: 25130120163
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 3  Cestovný ruch
Opatrenie: 3.1. Podpora cestovateľských aktivít  v cestovnom ruchu
Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti Holiday Inn Trnava investíciou do oblasti kongresového CR za účelom nárastu kvality služieb kongresového centra na úroveň EÚ
Špecifické ciele projektu:
  1. Rozšírenie kapacít kongresového centra v hoteli Holiday Inn Trnava
  2. Zvýšenie kvality a zatraktívnenie poskytovaných služieb investíciou do vybavenia a zariadenia kongresového centra a súvisiacich prevádzok
  3. Vytvorenie udržateľných pracovných miest v meste Trnava
Prijímateľ: Financial Investment, a.s.
Miesto realizácie projektu: Hornopotočná 5, Trnava
Doba realizácie projektu: 11/2014 – 06/2015
Výška poskytnutého finančného príspevku: 200 661,60 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR   http://www.mhsr.sk/
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  http://www.siea.sk